Gi Group Holding zveřejňuje výsledky hospodaření za rok 2022 a potvrzuje svou pozici mezi klíčovými světovými hráči na trhu práce

Gi Group Holding, jeden z předních světových hráčů v oblasti personálních služeb a poradenství, zveřejnila své finanční výsledky dosažené ve fiskálním roce končícím 31. prosince 2022 a pokrok v oblasti strategického rozvoje podnikání a udržitelnosti.

V únoru 2023 uplynulo 25 let od založení společnosti Gi Group Holding. Během této doby skupina setrvale rostla, což jí umožnilo stát se jedním z významných globálních hráčů v oboru a zaujmout 15. místo ve světovém a 8. místo v evropském žebříčku personálních společností (podle zprávy SIA – Staffing Industry Analysts – sestavené na základě výsledků za rok 2021).

Dnes Gi Group Holding působí ve 34 zemích Evropy, Ameriky a Asie, kde má přes 650 poboček a více než 20 000 klientských společností.

Stefano Colli-Lanzi, generální ředitel a zakladatel společnosti Gi Group Holding, prohlásil: „Cílem strategie společnosti Gi Group Holding je rozvíjet trh práce vytvářením udržitelných, sociálních a ekonomických hodnot. Trvale se proto snažíme budovat efektivnější a účinnější ekosystém lidských zdrojů a podporovat takovou kulturu práce, která je v souladu se zájmy podniků, jednotlivců i společnosti. Naše cesta, započatá před 25 lety, se ukázala jako úspěšná a byla podpořena neustálým finančním a ekonomickým růstem. Rok 2022 byl rokem plným změn a inovací, včetně reorganizace skupiny, rebrandingu, digitální transformace a projektů ESG. Kromě toho jsme pokračovali v růstu a v lednu 2023 jsme díky 50. aktivitě v oblasti fúzí a akvizic dosáhli důležitého milníku. Cílem do budoucna je maximalizovat celkovou hodnotu a interní synergie, zefektivnit řízení podniku a peněžní toky, zlepšit rozpoznatelnost skupiny a podpořit její mezinárodní působení. Úspěch naší skupiny je výsledkem společné práce všech našich zaměstnanců, kteří každý den přispívají k blahobytu a rozvoji naší společnosti a společnosti po celém světě.“

Klíčové konsolidované výsledky k 31. prosinci 2022

Fiskální rok 2022 pro společnost Gi Group Holding přinesl dvouciferný meziroční růst: tržby činí 3,6 miliardy eur a vykazují 12,3% nárůst oproti předchozímu roku, přičemž pozitivní výsledky byly zaznamenány ve všech regionech, zejména ve východní Evropě (+51 % oproti roku 21), Latinské Americe a jižní Evropě (+41 % oproti roku 21), Asii, Švýcarsku a pobaltských zemích (+28 % oproti roku 21), střední Evropě (+9 % oproti roku 21) a Itálii (+7 % oproti roku 21). Hlavní tahoun růstu tržeb a FTE (Full Time Equivalent) představuje Temporary & Permanent Staffing, který se oproti roku 2021 zvýšil o 12 %, dále pak Business Processes Outsourcing (+29 % oproti roku 2021), Middle & Senior Manager – Search & Selection (+26 % oproti roku 2021) a Learning & Development (+29 % oproti roku 2021).

Zvýšila se také ziskovost, hrubý zisk činil 508 milionů eur (+20 % oproti roku 2021), EBITDA 139 milionů eur (+21,1 % oproti roku 2021) a čistý zisk 54 milionů eur (+33,4 % oproti roku 2021).

Čistý vlastní kapitál skupiny se zvýšil na 196 milionů EUR oproti 144 milionům EUR k 31. prosinci 2021.

Klíčové události roku 2022

Rok 2022 byl rokem zásadních změn, které vyvrcholily obnovou skupiny, jejímž cílem bylo využít růstových příležitostí a přizpůsobit se měnícím se potřebám trhu, jakož i optimálně reagovat na rozsah skupiny. Tento proces byl zahájen restrukturalizací společnosti a založením společnosti Gi Group Holding S.p.A., která stojí v čele celé skupiny. Cílem bylo vytvořit novou strukturu schopnou zjednodušit hierarchické úrovně a řízení, řídit centrální funkce, koordinovat činnost italských a zahraničních dceřiných společností a definovat strategie skupiny.

V souladu se strategií posilování globální identity a viditelnosti zavedla skupina v roce 2022 svou korporátní značku, která reprezentuje všechny obchodní linie, země a lidi, čímž posílila povědomí o značce.

Byl spuštěn dvouletý plán digitální transformace na období 2022-2023, který se vyznačuje zřízením nové funkce „Globální digitální, inovační a analytické služby“. Jejím hlavním cílem je přeměnit Gi Group Holding v organizaci založenou na datech, která umožní informované rozhodování prostřednictvím deskriptivní, diagnostické a prediktivní analýzy. Kromě toho se plán snaží zefektivnit proces náboru zaměstnanců začleněním automatizace. V rámci tohoto scénáře skupina investovala do špičkového nástroje Gi-Suite, multiproduktové aplikace pro řízení každodenních činností. Pro zajištění hladké realizace procesu transformace a podporu jeho přijetí zřídila v roce 2023 globální funkce digitalizace, inovací a analytiky oddělení Adopce a změny, jehož cílem je podporovat a vést zdroje v průběhu provozních fází, od počáteční přípravy až po sledování vybraných klíčových ukazatelů výkonnosti, a projekt Monetizace databáze s cílem využít její potenciál.

V roce 2022 zůstala strategie fúzí a akvizic jedním z klíčových faktorů urychlujících rozvoj a růst skupiny. Úspěšnou akvizicí společnosti The Bridge Social, dokončenou v lednu 2023, dokončila Gi Group Holding svou 50. aktivitu v oblasti fúzí a akvizic, čímž dosáhl významného milníku. K významným úspěchům vedla také plodná strategie externího růstu. Společnost Gi Group Holding totiž získala prestižní ocenění „Finance pro růst“ v soutěži M&A Award 2023, kterou podporují společnosti KPMG Itálie a Fineurop Soditic.

V rámci obchodního modelu společnosti Gi Group Holding představují faktory ESG, které zahrnují závazek neustále vytvářet nejen ekonomickou, ale i sociální hodnotu, klíčové nástroje pro dosažení skutečné udržitelné práce.

Při plnění tohoto závazku skupina spolupracuje s Nadací Gi Group, která podporuje šíření kultury udržitelné práce realizací projektů a poskytováním cílené podpory inkluze, přičemž se zaměřuje na osoby, které mají potíže s přístupem na trh práce nebo jsou z něj vyloučeny.

Výbor CSR navíc v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN určil prioritní cíle skupiny:

– 4 – Kvalitní vzdělávání

– 5 – Rovnost žen a mužů

– 8 – Důstojná práce a hospodářský růst

– 10 – Snížení nerovností

– 17- Partnerství pro cíle

V neposlední řadě se výbor v roce 2022 rozhodl zaměřit na nový cíl SDG 1 – Žádná chudoba, a to vytvářením pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny a zajištěním důstojných a udržitelných pracovních podmínek pro všechny zúčastněné strany v dodavatelském řetězci v souladu se strategií, činností a řízením společnosti skupiny.

Tato sociální role, zakotvená v hlavní činnosti Skupiny, se odráží také v Etickém kodexu. Tento dokument, přijatý roku 2014, byl v říjnu 2022 aktualizován spolu se třemi novými globálními politikami: Protikorupční politika, Politika rovnosti, rozmanitosti a inkluze a Politika oznamování nekalých praktik, které se vztahují na všechny společnosti Skupiny.

Tags: